Rss

Archives for : Duben2014

30.4.14 od 17:30 pořádáme tradiční Den otevřených dveří a pálení čarodějnic

Jako každý rok pořádáme tradiční akci pod názvem Den otevřených dveří a pálení čarodějnic. Poslední dubnová noc je vyhrazena výhradně pro ty nejmenší. Ukážeme Vám techniku, vybavení a uděláme lampiónový průvod za doprovodu hasičských vozidel. Zapálíme vatru a společně si upečeme buřtíky. Pro dospělé je připraveno i občerstvení od Kozla.

Už se na Vás těší vaši hasiči Krásná Studánka.

PS: aby jsme si vše užili v pohodě tak pár rad pro ostatní

Jako každoročně i letos se v předvečer prvního máje rozzáří stovky vater i malých ohníčků po celé naší republice. Poslední dubnový večer je totiž od nepaměti spojen s pálením filipojakubských oh­ňů.

Kdy tento lidový zvyk vznikl, co měl symbolizovat, nebo snad koho oslavovat?

Historikové se v názorech na tyto otázky různí, ale mnohé historické prameny mají jedno pravdivé jádro. Jedná se o pohanský zvyk zavlečený na naše území pravděpodobně Kelty. Jeho význam můžeme hledat hlavně ve spojitosti s ukončením zimy a příchodem jara. Zima byla spojována s představou zlých mocností a duchů.

Po svátku Filipa a Jakuba (dle starého kalendáře 1. května) se vyháněl dobytek na pastvu a jeho hlavní obživu bylo třeba ochránit před uhranutím. Proti zlu se bojovalo za pomocí plamene, a tak se před vyháněním stád pálili ohně – tzv. „Kult ochrany stád“. Na nich se spaloval všechen nepořádek, který se během zimy nahromadil v okolí příbytků.

Ve středověku se toto zlo vtělilo do podoby čarodějnic, které představovaly zlé moci. Odtud dnešní pojmenování „pálení čarodějnic“.

V souvislosti s tímto zvykem není bez zajímavosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.
Zákonná nařízení

Zákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.

V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Přičemž musí dbát jeho pokynů.

HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
Místo pro pálení čarodějnic musí být bezpečné a pečlivě vybrané!

Např. v lese lze rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech, podle zákona by mělo být místo pálení vzdáleno od okraje lesa minimálně 50 metrů od okraje lesa. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi apod.

Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů (odstup minimálně 100 m), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad.

Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, neboť kvůli odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.

Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr.

Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.

Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.
Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout!

Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí – jinak může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru.

Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky.

Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití tzv. PePo – což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.
Plameny musí být neustále pod kontrolou

Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.

Nezapomeňte ohniště po skončení pálení důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

Hasiči musí každý rok dohašovat ohniště, které byly po veselici ponechány svému osudu.
Všeho s mírou, skoky přes vatru se mohou proměnit v boj o život

Oslava čarodějnic je již „tradičně“ spojena s nadměrnou konzumací alkoholu, popř. jiných drog. Ovšem zde více než jindy platí – všeho s mírou. Kombinace ohně s alkoholem (popř. jinými drogami) je velice nebezpečná, člověk pod vlivem drog ztrácí schopnost jasného úsudku a s ohněm může vyvádět kousky, které velmi snadno skončí tragédií – viz zábava s hořícími poleny apod.

Dalším tradičním obyčejem spojeným s pálením čarodějnic je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

Pokud se na vás vznítí oděv, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte odbornou pomoc.
Pyrotechnika může být hezká, ale i nebezpečná

Rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá se stále větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické „radůstky“ však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mohou snadno způsobit nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění.

Vrcholem neopatrnosti je např. házení pyrotechniky do ohně.
Nebojte se zavolat hasiče

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

Užijte si poslední dubnový večer bez zbytečného houkání sirén a hasičských vozů!kozel plakat čáry

Článek o vyhodnocení projektu v Libereckém zpravodaji

31.03.2014
Autor: Jan Vrabec
Hasiči z Krásné Studánky a Berthelsdorfu se ohlédli za prvním společným projektem
Početnou návštěvu ze sousedního Německa přivítali v sobotu 29. března v Liberci dobrovolní hasiči z Krásné Studánky. /FOTOGALERIE/

Na závěrečné vyhodnocení projektu vzájemných setkávání a školení přijela pod Ještěd čtyřicítka dobrovolných hasičů a členů dechové kapely z partnerského sboru v Berthelsdorfu, části města Herrnhut (česky Ochranov) s 6 500 obyvateli. Slavnostního setkání se zúčastnila i primátorka Liberce Martina Rosenbergová a starosta Herrnhutu Willem Riecke.

Mezinárodní partnerství hasičů z Krásné Studánky a Berthelsdorfu trvá teprve několik měsíců, ale velmi rychle přineslo první plody vzájemné spolupráce. „Navštěvujeme se několikrát do roka, takže se začíná naplňovat i slovo kamarádi. Poprvé jsme se do Berthelsdorfu přijeli představit s naší Tatrou, posléze jsme se dorazili i na Somerfest a v listopadu jsme spustili malý projekt setkávání a školení,“ líčí velitel JSDH Krásná Studánka Josef Hazi.

A právě při příležitosti vyhodnocení tohoto projektu dorazili v sobotu 29. března hasiči z Berthelsdorfu do Liberce, kde členy českého i německého sboru čekal bohatý odpolední program, nabitý nejen zábavou, ale také exkurzemi a školeními. „První společnou zastávkou byla hasičská stanice v Šumavské ulici, kde si dobrovolní hasiči prohlédli prostory profesionálů, speciální techniku, operační středisko KOPIS, novou víceúčelovou budovu pořízenou díky dotacím z Evropské unie a také zhlédli prezentaci hasičského záchranného sboru,“ informoval vedoucí oddělení krizového řízení Lubomír Popp.

Před samotným vyhodnocením společného projektu a společenským setkáním v areálu hasičské zbrojnice v Krásné Studánce se pak obě skupiny dobrovolníků sešly ještě v sídle krizového řízení a Městské policie Liberec na tř. 1. máje, kde si prohlédli operační středisko městské policie a absolvovali školení a besedu na téma zdolávání požárů v nepřístupném terénu.

Dnes již ukončený společný projekt byl začátkem dlouhodobější mezinárodní spolupráce, zaměřené na dotační program pro zúčtovací období 2014 – 2017. Cílem obou partnerských sborů je totiž nejen získat nové přátele a zkušenosti z výcviku a zásahů, ale rovněž prostředky na obnovu požární techniky a rekonstrukci hasičských zbrojnic v Krásné Studánce a Rennesdorfu (sídlo druhého družstva německého sboru). „Přímo v Berthelsdorfu mají hasiči zbrojnici po rekonstrukci za cca 760 tisíc euro, takže tamní zázemí nemá konkurenci,“ konstatoval Josef Hazi.

Spolupráce dobrovolných hasičských sborů z Krásné Studánky s hasiči s Berthelsdorfu bude podle primátorky Liberce Martiny Rosenbergové pro obě strany skutečně výhodná. „Partner na německé straně, s nímž už hasiči z Krásné Studánky mají za sebou společný projekt, totiž poskytne možnost podávat žádosti o dotace z Evropské unie hned na začátku zúčtovacího období programu, kdy je v něm ještě dostatek finančních prostředků,“ připomněla primátorka s tím, že si velmi váží přínosu dobrovolných hasičů. „Jejich práce je pro město nenahraditelná, protože profesionálové by sami na všechno nestačili a dobrovolníci jsou navíc ve svých částech města nositeli kulturního života. Pokud to bude v našich silách, vždy dobrovolným hasičům rádi vyjdeme vstříc,“ dodala.

Společný projekt dobrovolných hasičů z Krásné Studánky a Herrnhutu podpořila dotace 1.918,45 eur z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Cíl 3 a právě statutární město Liberec, které doplatilo potřebných 7 800 Kč.

Text a foto: Jan Vrabec

cíllogoeuroregionlogo eulogo

školení na hzs exkurze MP společné foto exkurze hag+ff foto 3auta 20140412_184532 p1010457 p1010451 p1010441 p1010439 p1010437

Napsali o nás

Dobrovolní hasiči z Krásné Studánky začnou spolupracovat s kolegy z Berthelsdorfu
Přeshraniční spolupráci, která bude pro obě strany výhodná, navázala letos JSDH Krásná Studánka s německou JSDH Berthelsdorf.

Umožní to dotace 1.918,45 eur z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Cíl 3, jejíž přijetí schválili liberečtí radní.

Berthelsdorf je částí saské obce Herrnhut, která má cca 6 500 obyvatel a zřizuje hned 5 jednotek dobrovolných hasičů. První fáze česko-saského projektu bude spočívat ve společných školeních ve zdolávání požárů za ztížených podmínek. Celkové náklady jsou 52 000 Kč, z nichž 85% bude hrazeno z prostředků Evropské unie. Vlastní podíl města, který bude financován z rozpočtu oddělení krizového řízení, tedy činí necelých 7 800 Kč.

Tento společný projekt je prvním krokem k dlouhodobější spolupráci, zaměřené na dotační program pro zúčtovací období 2014 – 2017. Cílem obou partnerských sborů je získat z tohoto programu prostředky na obnovu požární techniky a rekonstrukci hasičských zbrojnic.

Partner na německé straně, se kterým už JSDH Krásná Studánka bude mít za sebou společný projekt, navíc poskytne možnost podávat žádosti o dotace hned na začátku zúčtovacího období programu, kdy je v něm ještě dostatek finančních prostředků.

http://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/dobrovolni-hasici-z-krasne-studanky-zacnou-spolupracovat-kolegy-z-berthelsdorfu.html

 

hag+ff

Projekt partnerství FF Herrnhut-Berthelsdorf + JSDH LBC Krásná Studánka

cíllogoškolení na hzsJe to přesně rok, kdy mi přišla odpověď na e mail ( sice jediná z třiceti) a stálo to za to. Našli jsme se. Máme nové kamarády kousek za hranicemi. Jsou stejní jako my, mají podobné starosti a jazyková bariéra bude čím dál nižšší. Začali jsme se navštevovat, probíhá vzájemná výměna zkušeností a spusti jsme společný malý projekt. Od podzima proběhlo několik společných školení a závěr projektu jsme vyhodnotili 29.3. .

hagispolečné foto exkurzehag+fffoto 3auta20140412_184532exkurze MPexkurze MP

Článek o JSDH LBC Krásná Studánka v Libereckém zpravodaji

Tento týden přicházel všem občanům do schránek nový výtisk Libereckého zpravodaje. V tomto měsíčníku máme svoji stránku, kde jsme sv pár řádcích shrnuli naši činnost.
článek jsdh ks 1„>článek jsdh ks 1