Rss

Archives for : Aktuality

Hasičské odpoledne pro děti.

Hasičské odpoledne pro děti.
Kdy: 28.5.2016 od 14:00
Kde: Dětřichovská 268, Librerec XXXI-Krásná Studánka.
Program: ukázky techniky, hry s hasičskou tématikou.
Cílová skupina: všichni s dobrou náladou


Občerstvení: zajištěno!

Vaši hasiči krásná Studánka

Za podpory:
Sparkasse, Bauhaus, Stautární město Liberec a hasičů KS

Facebook

 

Dobrý den,

děkujeme že sledujete naše stránky.

Aktuální informace a fotografie najdete na našem facebookovém profilu.

Hasiči Krásná Studánka

Hasičský bál

 

Dne 19.3.2016 od 20:oo hod. se koná HASIČSKÝ BÁL.

V Krásné Studánce v „klubovně“ Na Hřišti!

Lístky má na starosti Míra Svědík.

Živá hudba a bohatá tombola jako vždy!

Těšíme se na Vás.

 

Novoroční výstup

Dobrý den,

hned 1.ledna jsme uspořádali první ročník Novoročního výstupu na Novoveský vrch.

Sešlo se nás asi šedesát. Fotografie najdete na našem facebooku.

Všem děkujeme za účast a těšíme se zase za rok.

Vaši hasiči

Pozvánka na Výroční valnou hromadu

POZVÁNKA na Výroční valnou hromadu SDH Krásná Studánka.

Tímto vás Sbor dobrovolných hasičů Krásná Studánka SRDEČNĚ ZVE na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, která se bude konat v PÁTEK 11.12. 2015 od 18:30 hodin v hasičské zbrojnici v Krásné Studánce.

Program výroční valné hromady bude:

● Placení členských příspěvků
● Přivítání hostů
● Výroční valná hromada
● Diskuze
● Volná zábava

Doufáme, že opět přijdete v hojném počtu. Občerstvení zajištěno Emotikona smile

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Výbor SDH Krásná Studánka

Den děti s hasiči

Dne 6.června 2015 od 14hod. do 17hod. Proběhne v naší hasičské zbrojnici DĚTSKÝ DEN.

Zveme všechny děti a rodiče na krásné odpoledne. Plné soutěží a odměn za ně.

K vidění bude  i naši technika. Kterou Vám rádi ukážeme a zodpovíme všetečné otázky dětí i jejich rodičů.

Těšíme se vaši hasiči.  

6/14_TC_24.5.14_Nový Bor_škola

spol fotka nb6_24.5.14_TC_Nový Bor_školaOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Tuto sobutu jsme se zúčastnili taktického cvičení. jednalo se o simulovaný požár v budově školy s evakuací cca 30 dětí. Většina záchranných prací probíhala v dýchací tecnice. Před cvičením proběhl malý brifink a po ukončení jsme odjeli na oběd do sklářské krčmy Ajeto.

CA S 15 pepa,boba,barny,vendy,milan, božan

 

hagi

Hasičské odpoledne pro děti 7.6.2014

cíllogoUž je to tady !!!

Každou první sobotu pořádáme hasičské odpoledne pro děti. Investujeme do úsměvu a radosti dětí. Představíme naši techniku, ukážeme co umíme a společně si budeme hrát u hasičárny.
Těšíme se na V8s 7.6.2014 od 15:00 hasičská zbrojnice Dětřichovská 268, Liberec XXXI – Krásná Studánka.

hagi

PS: děkujeme za podporu Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien

30.4.14 od 17:30 pořádáme tradiční Den otevřených dveří a pálení čarodějnic

Jako každý rok pořádáme tradiční akci pod názvem Den otevřených dveří a pálení čarodějnic. Poslední dubnová noc je vyhrazena výhradně pro ty nejmenší. Ukážeme Vám techniku, vybavení a uděláme lampiónový průvod za doprovodu hasičských vozidel. Zapálíme vatru a společně si upečeme buřtíky. Pro dospělé je připraveno i občerstvení od Kozla.

Už se na Vás těší vaši hasiči Krásná Studánka.

PS: aby jsme si vše užili v pohodě tak pár rad pro ostatní

Jako každoročně i letos se v předvečer prvního máje rozzáří stovky vater i malých ohníčků po celé naší republice. Poslední dubnový večer je totiž od nepaměti spojen s pálením filipojakubských oh­ňů.

Kdy tento lidový zvyk vznikl, co měl symbolizovat, nebo snad koho oslavovat?

Historikové se v názorech na tyto otázky různí, ale mnohé historické prameny mají jedno pravdivé jádro. Jedná se o pohanský zvyk zavlečený na naše území pravděpodobně Kelty. Jeho význam můžeme hledat hlavně ve spojitosti s ukončením zimy a příchodem jara. Zima byla spojována s představou zlých mocností a duchů.

Po svátku Filipa a Jakuba (dle starého kalendáře 1. května) se vyháněl dobytek na pastvu a jeho hlavní obživu bylo třeba ochránit před uhranutím. Proti zlu se bojovalo za pomocí plamene, a tak se před vyháněním stád pálili ohně – tzv. „Kult ochrany stád“. Na nich se spaloval všechen nepořádek, který se během zimy nahromadil v okolí příbytků.

Ve středověku se toto zlo vtělilo do podoby čarodějnic, které představovaly zlé moci. Odtud dnešní pojmenování „pálení čarodějnic“.

V souvislosti s tímto zvykem není bez zajímavosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.
Zákonná nařízení

Zákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.

V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Přičemž musí dbát jeho pokynů.

HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
Místo pro pálení čarodějnic musí být bezpečné a pečlivě vybrané!

Např. v lese lze rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech, podle zákona by mělo být místo pálení vzdáleno od okraje lesa minimálně 50 metrů od okraje lesa. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi apod.

Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů (odstup minimálně 100 m), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad.

Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, neboť kvůli odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.

Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr.

Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.

Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.
Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout!

Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí – jinak může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru.

Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky.

Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití tzv. PePo – což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.
Plameny musí být neustále pod kontrolou

Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.

Nezapomeňte ohniště po skončení pálení důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

Hasiči musí každý rok dohašovat ohniště, které byly po veselici ponechány svému osudu.
Všeho s mírou, skoky přes vatru se mohou proměnit v boj o život

Oslava čarodějnic je již „tradičně“ spojena s nadměrnou konzumací alkoholu, popř. jiných drog. Ovšem zde více než jindy platí – všeho s mírou. Kombinace ohně s alkoholem (popř. jinými drogami) je velice nebezpečná, člověk pod vlivem drog ztrácí schopnost jasného úsudku a s ohněm může vyvádět kousky, které velmi snadno skončí tragédií – viz zábava s hořícími poleny apod.

Dalším tradičním obyčejem spojeným s pálením čarodějnic je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

Pokud se na vás vznítí oděv, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte odbornou pomoc.
Pyrotechnika může být hezká, ale i nebezpečná

Rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá se stále větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické „radůstky“ však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mohou snadno způsobit nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění.

Vrcholem neopatrnosti je např. házení pyrotechniky do ohně.
Nebojte se zavolat hasiče

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

Užijte si poslední dubnový večer bez zbytečného houkání sirén a hasičských vozů!kozel plakat čáry

Článek o JSDH LBC Krásná Studánka v Libereckém zpravodaji

Tento týden přicházel všem občanům do schránek nový výtisk Libereckého zpravodaje. V tomto měsíčníku máme svoji stránku, kde jsme sv pár řádcích shrnuli naši činnost.
článek jsdh ks 1„>článek jsdh ks 1